2017

Eigenvalue Problems: Theory, Approximation and Applications

Organizers:Zhimin Zhang、Haiqing Lin、Jiguang Sun、Aihui Zhou

2017-12-25 ~ 2017-12-29

PDE Models and Nonlinear Waves in Fluids and Plasmas Workshop

Organizers:Boling Guo、Wen-An Yong、Zhiwu Lin 、 Yue Liu

2017-12-25 ~ 2017-12-29

Workshop on Operator Algebras and Harmonic Analysis 2017

Organizers:Anthony To-Ming Lau、Chi-Keung Ng、Zhong-Jin Ruan、Ngai-Ching Wong

2017-12-18 ~ 2017-12-22

Future Directions of Photonics and Phononics December 11-15, 2017

Organizers:Siu-Tat Chui、Mengkun Liu

2017-12-11 ~ 2017-12-15

From Approximation Theory to Real World Applications Workshop

Organizers:Yau Shu Wong、Bin Han、Zhiqiang Xu、Hong Jiang

2017-12-11 ~ 2017-12-15

International Conference on Singularity Theory and Dynamical Systems--in Memory of John Mather

Organizers:Stephen Yau、Stanislaw Janeczko、Mina Teicher、Rong Du、Huaiqing Zuo、Yun Gao

2017-12-11 ~ 2017-12-15

Algebraic Topology, Geometry and Combinatorics of Manifolds December 5 - 9, 2017

Organizers: Haibao Duan、 Fuquan Fang、Zhi Lü、Taras Panov

2017-12-05 ~ 2017-12-09

Structural Graph Theory and Discrete Optimization Workshop May29-June2, 2017

Organizers:Cunquan Zhang、Genghua Fan、Mei Lu

2017-05-29 ~ 2017-06-02

Recent Advances in Extremal Combinatorics Workshop May 22-26, 2017

Organizers:Tao Jiang、Jie Ma、Dhruv Mubayi

2017-05-22 ~ 2017-05-26

Hilbert Modules in Analytic Function Spaces workshop May22-26, 2017

Organizers:Ronald Douglas、Kunyu Guo、Gadadhar Misra、Rongwei Yang

2017-05-22 ~ 2017-05-26

Curvatures of Graphs, Simplicial Complexes and Metric Spaces

Organizers:Juergen Jost、BoBo Hua

2017-03-13 ~ 2017-03-17

Young Geometric Analysts’ Forum 2017

Organizers:Bobo Hua , Mijia Lai , Yi Li , Valentino Tosatti , Zuoqin Wang , Guoyi Xu

2017-01-09 ~ 2017-01-13

Collective Dynamics of Muti-agent Systems: Modeling, Analysis and Applications Workshop

Organizers:Seung-Yeal Ha 、Zhuchun Li、 Yicheng Liu

2017-01-09 ~ 2017-01-13

Evolving Networks and Collective Behaviour: Analysis, Algoritm and Applications Workshop

Organizers:Alastair Spence 、Jonathan Dawes、Mei Lu 、Heng Liang、Xujin Chen

2017-01-09 ~ 2017-01-13